Психологічна енциклопедія » okku-orgo

Оптимальне функціонування (optimal functioning)

Оптимальне функціонування (optimal functioning)

Область О. ф. була введена в суч. наукову психологію Марією Яхода. Найбільший внесок у розроблення дизайн. цього поняття внесли представники гуманістичної психології, к-рие розглядають оптимальне функціонування як якісно відрізняється від традиційного поняття нормальності, або відсутності патології.

Просто кажучи, ця область психології присвячена науковому дослідж. того, ким може стати конкретний осіб, які його граничні можливості і яким чином він може усвідомити весь свій потенціал. Осн. завданням дослідників в області О. ф. є систематичне наукове вивчення цих феноменів.

Самоактуалізація

Емпіричне і теорет. дослідж. О. ф. призвело А. Маслоу до виділення двох осн. сфер чолов. потреб. Одна, яка отримала назв. Д (D), або сфера дефіцитів (deficiency realm), складена з самого необхідного, в чому ми потребуємо, щоб бути діяльними, працездатними людьми. Сюди входять фізіолог. потреби в їжі, воді та ін. біолог. потреби; потреби в безпеці, захищає від страху і хаосу; потреби в приналежності і любові, що захищають нас від самотності завдяки включеності в сімейні або дружні стосунки; потреби в повазі, до-рої необхідно для самоповаги і самолюбства, відчуття власних досягнень і власної цінності. Ці потреби яв-ся станами дефіциту, з до-якими повинен справлятися кожен з нас, щоб досягти мінімального відповідності статусу чол.

Сфера Б (В) включає потреби, к-рие дають нам можливість бути оптимально функціонують людьми. Сюди входять наші потреби в самоактуалізації і наші естетичні потреби. Маслоу стверджував, що потреби Б-рівня, або метапотребности, настільки ж необхідні, як і потреби Д-рівня. Якщо Д-потреби не задовольняються, це призводить до фізіолог. або психол, порушень. Якщо не задовольняються потреби Б-рівня, це призводить до розвитку метапатологий.

Згідно з Маслоу, розвитку самоактуализирующихся людей сприяють інтенсивні моменти шаленої пориву, захоплення і осяяння, назв. їм «піковими переживаннями». Переживання цих моментів іноді виводить чол. з області самоактуалізації в область, до-рую Маслоу називав Зет-сферою (Z realm), де чол., долаючи межі власного Я, робить прорив у просторі і часі.

Прекрасні і шляхетні особистості. Розвиваючи традиції підходу Маслоу, Лендсмен розроблення дизайн. систему для опису та емпіричного дослідж. оптимально функціонуючого чол., до якого він описує як «прекрасну і шляхетну особу» (Beautiful and Noble Person). Використовуючи з цією метою континуум, вихідною точкою якого яв-ся нормальність (позначає осіб, вільних від патології і адекватно сприймають реальність), Лендсмен описує «прекрасну і благородну особистість» як розвиток Я, що йде від схильного до пристрастям Я, шукає самовираження і задоволень, через любляче свою середу Я, коли чол. сильно турбує фіз. середовище та задачі, які він виконує в цьому світі, до сострадающему Я, до-рої дає чол. можливість любити інших людей і піклуватися про них.

Повноцінно функціонуючий осіб

Роджерс описав те, що він вважав оптимально функціонує або, як він волів зв., «повноцінно функціонуючим чол.». На противагу підходу Маслоу, Роджерс зосередив свої зусилля не на описі особливостей оптимально функціонують людей, а на розгляді повноцінного функціонування як безперервно, день за днем того, що відбувається в житті кожного чол. процесу. Його роботи внесли істотний вклад у розвиток області психотер., однак у них практично не приділялося уваги суворим емпіричним дослідж. здорових індивідуумів за межами терапевтичної ситуації.

Роджерс виходить з припущення, що кожен чол. має здатність актуалізувати або реалізовувати свій власний природний потенціал. Ключ до цього полягає в збереженні даними чол. контакту зі своїми глибинними почуттями, к-рие Роджерс зв. организмическими переживаннями (organismic experiences), або переживаннями на рівні цілісного організму. О. ф. здійснюється в тому разі, коли чол. виявляється здатний віддавати собі повний свідомий звіт в тому, що відбувається на цьому більш глибокому, безпосередньому, организмическом рівні. Чол. повинен зуміти розвинути систему уявлень про себе, або Я-структуру, яка здатна залишатися конгруентної або перебувати в гармонії з його власними глибинними почуттями чи переживаннями.

Цей вид особистісного розвитку може відбуватися найбільш легко у випадку, коли даний чол. має у своєму оточенні інших людей, до-рие можуть забезпечити «безумовно позитивне ставлення»: тип любові, прийняття і розуміння внутрішнього буття індивідуума. Це не що інше, як повага внутрішньої системи координат конкретного чол. або його способу розуміння світу. При наявності безумовно позитивного ставлення до чол. він може розвинути в собі цілий ряд бажаних якостей. По-перше, він може стати відкритим до широкого спектру переживань без необхідності що-л. чином захищатися і буде майже повністю усвідомлювати ці переживання. Такий чол. буде здатний проявляти гнучкість і підтримувати стан безперервного зростання та зміни. Це не тільки дозволить йому чітко усвідомлювати свій досвід, але тж надасть орієнтири для оцінки цього досвіду. Функцію орієнтира в житті може виконувати внутрішнє Я чол.

Психологія оптимальних людей. Ін. підходом до О. ф. як процесу, в до-ром підкреслюється безперервність змін, яв-ся формулювання «психології оптимального чол.» Келлі. Одиницею аналізу яв-ся особистий конструкт, який представляє собою значуще вимірювання або переконання, до якого дотримується конкретний чол., напр., погляд на людей, як люблять у протилежність отвергающим. Особистість індивідуума складається з безлічі особистих конструктів, значущих вимірювань. Невід'ємною стороною О. ф., по Келлі, яв-ся здатність людей використовувати цю систему персонального осмислення для здійснення того, що він наз. «повним циклом досвіду». Говорячи про повному циклі досвіду, Келлі мав на увазі, що люди повинні ставитися до своїх уявлень про навколишній світ як до того, що постійно перевіряється і переоцінюється, і тоді зміна і розвиток усієї системи в цілому буде йти нарівні з безперервно змінним світом.

Т. о., люди справді змінюються в залежності від характеру свого досвіду і залишаються в постійному режимі систематичного зміни. Робота в рамках цієї концепції передбачає встановлення способів оцінки кожного ступеня зміни та забезпеченні послідовного проходження цих ступенів. Теорія конструктів проявляє більший інтерес до того, як люди придумують і створюють самих себе, ніж до розкриття або виявлення внутрішнього Я.

Риси оптимальної особистості

Коан зробив багатостороннє дослідж. оптимально функціонують осіб, рез-ти до-рого лягли в основу запропонованої ним теорет. концепції.

У цьому емпіричному дослідж. Коан використовував батарею тестів, яка потребувала від студентів ун-ту 6-годинної роботи на їх заповнення. Ця батарея включала заходи, що стосуються феноменологічної (сприйманої) узгодженості, когнітивної продуктивності, перцептивної орг-ції, переживання контролю, кругозору, відкритості досвіду, незалежності, переживання часу, контакту з реальністю, розуміння себе, логічної узгодженості системи ставлень і уявлень, а тж ін. різноманітних аспектів ставлень, уявлень і пристосувальних реакцій. Підсумковий факторний аналіз з використанням процедури косоугольного обертання дав 19 факторів.

Найбільш важливим рез-том дослідж. стало те, що не вдалося виявити єдиного генерального фактора, що представляє глобальну особистісну рису самоактуалізації. Замість цього підсумкова картина містила ряд незалежних вимірювань і неск. взаємовиключних.

Коан висловив припущення, що загальною темою більшості цих полярностей м. б. або відкритість досвіду, або аттітюд, відповідно до до-рому ми повинні підтримувати ефективний контроль над своїм життям і відбуваються навколо нас подіями. Спираючись на рез-ти проведеного ним факторного аналізу та літературного аналізу східних і західних теорій О. ф., Коан виділяє п'ять осн. характеристик, що описують «ідеальну чолов. стан»: а) ефективність (efficiency); б) креативність (creativity); в) внутрішня гармонія (inner harmony); г) зв'язаність із зовнішнім світом (relatedness); д) трансценденція (трансцендентності).

Інші значущі вклади

Тому, хто серйозно цікавиться О. ф., слід тж приділити спеціальну увагу ряду інших важливих систем думки. До них відносяться: а) вчення Юнга про індивідуації; б) концепція продуктивного характеру Фромма; в) концепція доцільного функціонування (appropriate functioning) Олпорта; г) концепція зрілості Еріксона; д) концепція формування соц. інтересу Адлера; е) ідеї Хорні про реальне Я і самоотчуждении; ж) ідеї Райха про генітальному характер з саморегуляцією (Reich's notion of the генітальний character with self-regulation); з) концепція саморозкриття Джурарда; і) запропонована Уайтом концепція інтересу і турботи про компетентності.

См. також Розвиток его, Пікові переживання

Ф. Р. Эптин, Д. Сачман


.