Велика психологічна енциклопедія » celo-chuvs

ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД (у психології)

ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД (у психології)
(англ. holistic approach) - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Розроблявся з поч. XX ст., р. о. в школах цілісної психології, як антитеза господствовавшему раніше елементаристскому підходу. Основні складові Ц. п.:
1) рішення питання про природу досліджуваної реальності (світ внутрішніх переживань, поведінка, свідомість у цілому, діяльність і т. п.) і ступінь її цілісності: чи є дане ціле (система) суммативним (ціле дорівнює сумі своїх частин, розумілися як, напр., асоціативні освіти асоціативної психології), організованим (частини мають свої властивості, але при входженні в ціле змінюють їх так розумілося гештальт-якість Австрійській школі), органічним (частини не можуть існувати поза цілого - психологічне поле, гештальт гештальт-психології);
2) виділення «цілісних» одиниць аналізу, які найбільш адекватні цілям пояснення властивостей цілого (так, молекулярний підхід до пояснення властивостей води більш адекватний, ніж атомарний);
3) виділення целостнообразующих факторів, т. тобто підстав цілого на даному етапі його розвитку (закони «психологічного поля» в гештальт-психології, емоції і «структури» Лейпцігської школі, «провідна діяльність» в концепції Д. Б. Ельконіна та ін);
4) закони розвитку цілого.
Ц. п. був введений у психологію гештальт-психологією і Лейпцизькому школою, проте розроблявся та ін. школами (в культурно-історичної концепції Л.. Виготського, теорії діяльності . Н. Леонтьєва . Л. Рубінштейна, «описовій психології» . Дільтея, гуманістичної психології та ін). Певною проблемою виступає співвідношення цілісного і системного підходів в психології. Хоча в літературі ці поняття вживаються іноді як син., більш обґрунтованої представляється т. зр., у відповідності з якою Ц. п. є складовою частиною більш загального системного підходу (див. Функціоналізм), що досліджує не тільки цілісність психологічних систем, але і ін. властивості та компоненти, а також займається проблемами моделювання, проектування і прогнозування поведінки даних систем і т. п. (Е. Е. Соколова.)

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.