Психологічна енциклопедія » shkol-ekzi

Шкільне навчання (learning school)

Шкільне навчання (learning school)

протягом більшої частини своєї історії переважним заняттям психології було вивчення навчання. Більшість дослідж. навчання проводилися в експерим. лабораторії, де можна було ретельно контролювати його умови, однак научіння тж можливо вивчати в умовах тих орг-цій, де відбувається велика частина навчання в «реальному житті», а саме в школах. Незважаючи на неможливість забезпечити в шкільному середовищі такий же суворий контроль за умовами навчання як у експерим. лабораторії, видається цілком виправданим вивчення того, наскільки добре закони навчання та інші психол. принципи працюють відносно Ш. о.

Це питання перебуває в центрі уваги найважливішого розділу психології, традиційно званого «педагогічна психологія» (educational psychology). Останнім часом тж став вживатися термін «психологія навчання» (instructional psychology) для позначення додатків пед. психології до реалізації навчання на всіх рівнях освіти. Психологія навчання стала тим, що нек-рие називають «освітніми технологіями», маючи на увазі під ними не тільки використання комп'ютерів та інших технічних засобів, які надають допомогу навчанню, але тж застосування досягнень поведінкової та когнітивної психології для визначення того, яким чином слід розробляти навчальні матеріали, які сприяють оптимізації навчання, і яким чином найкраще організовувати навчання.

На мікрорівні такі принципи можуть використовуватися для вирішення питань про те, як саме слід розробляти і пред'являти навчальні матеріали, які стратегії навчання можна рекомендувати уч-ся, якими різними способами можна винагороджувати або переорієнтувати відповіді уч-ся, яким чином можна допомогти уч-ся виробляти і запам'ятовувати ассоц. (напр., шляхом використання мнемотехник) і як можна посилювати мотивацію уч-ся.

На макрорівні може розглядатися цілісний процес Ш. про, без звернення до деталей, що відносяться до вирішення конкретних навчальних завдань. Ш. о. тут розглядається скоріше як набір різних видів діяльності, що складаються з окремих курсів навчання та ін. способів набуття навчального досвіду, що тривають протягом мн. місяців, навіть років. Які питання, пов'язані з з'ясуванням того, які важливі психол. змінні впливають на хід навчання і на ту ступінь, в до-рій уч-ся досягає загальних цілей навчання.

В моделі Ш. о. (model school of learning) в якості вирішальної змінної завжди розглядалося час. Якщо не буде витрачено необхідний час, научіння не буде завершено. Ступінь навчання, т. о., яв-ся нек-рой функцією від відношення кількості витраченого часу до необхідного часу.

Ця модель далі конкретизує осн. змінні, що ймовірно впливають на ступінь навчання, що досягається будь-яким окремо взятим індивідуумом у ситуації навчання. Нек-рие з цих змінних формулюються в термінах часу. Однією з них яв-ся здатність індивідуума, до-раю розглядається з позицій кількості часу, до-рої було б індивідууму для освоєння певної задачі при наявності оптимальних умов. Ін. змінної, яка виражається у термінах часу, яв-ся наполегливість індивідуума, або кількість часу, до-рої індивідуум готовий витратити на активне вирішення певної задачі. У відповідності з цією моделлю научіння яв-ся не функцією мотивації як такої, але виключно функцією часу, протягом якого відбувається активне навчання. Ще однією яка виражається у термінах часу змінної яв-ся можливість вчитися - кількість часу, до-рої індивідуум може собі дозволити (безвідносно до здатності або наполегливості) витрачати на навчання.

Модель включає дві додаткові важливі змінні, к-рие не виражаються через час. Однією яв-ся якість навчання (quality of instruction), термін, який об'єднує собою всі змінні, які відносяться до характеру реалізації навчання (його ясність, зрозумілість, організація, послідовність і т. д.) і характером надання уч-ся спонукальних стимулів, зворотного зв'язку щодо його прогресу, допомоги в цілях уникнення помилок і т. д.

Ін. змінної, що не виражається в термінах часу, яв-ся здатність уч-ся сприймати навчання (ability to understand instruction). Передбачається, що ця змінна пов'язана з якістю навчання т. о., що уч-ся з низькою здатністю до сприйняття навчання буде потрібно більше часу для навчання в тих випадках, коли якість навчання виявляється недостатнім для їх навчання або в силу поганої реалізації або орг-ції навчання, або в силу надання недостатніх спонукальних стимулів і керівництва. Разом з тим уч-ся з високою здатністю до сприйняття навчання менше страждають від недостатньої якості навчання, оскільки вони можуть, якщо можна так висловитися, навчати себе самі. Дана модель як теорет. основа для аналізу Ш. о. та пояснення причин недостатнього рівня досягнень стала керівництвом для розробки практ. програм щодо поліпшення процесу навчання.

См. також Альтернативні педагогічні системи, Теорія навчання

Дж. Б. Керролл


.