Велика психологічна енциклопедія » foka-xajd

ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ

ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ
(англ. ability formation). Здатності - психічні властивості, які є умовами успішного опанування й успішного виконання однієї або кількох видів діяльності. Загальноприйнято у вітчизняній психології вважати здібності прижиттєво складними психічними властивостями індивіда. Ф. с. відбувається на основі вроджених задатків здібностей. Однак питання про природу задатків і їх ролі у Ф. с. є дискусійним. На думку одних авторів (Б. Р. Ананьєв, Б. М. Теплов та ін), задатки специфічні по відношенню до здібностей, хоча і багатозначні (тобто одні й ті ж здібності можуть формуватися на основі різного поєднання задатків). На думку інших (. Н. Леонтьєв), задатки взагалі не специфічні по відношенню до власне людським здібностям і останні цілком формуються в процесі засвоєння (присвоєння) соціального досвіду. Ф. с. відбувається в процесі засвоєння тих видів діяльності, для здійснення яких ці здібності необхідні. Але якщо придбання знань, умінь і навичок - це прямий результат навчання діяльності, то Ф. с. при існуючих формах навчання виступають його непрямим, побічним результатом. Леонтьєвим була поставлено завдання переходу до прямого Ф. с., створенню «педагогіки здібностей». Трудність її рішення полягає у відсутності чітких знань про психологічну природу здібностей і закономірностей їх формування. У ряді досліджень розвитку здібностей у дітей (Ст. В. Киреєнко, Н. С. Лейтес, В. А. Крутецкий і ін) дається опис психічних властивостей, які виступають в якості здібностей до певних видів діяльності, і розкриваються умови, що сприяють їх вдосконалення. Ведуться інтенсивні дослідження розумових здібностей дитини: розробляються методи їх діагностики та вивчаються можливості їх цілеспрямованого формування у дошкільному і шкільному віці. См. також Психогенетика, Психодіагностика, Теорія розвитку сприймання шляхом формування перцептивних дій, Тести здібностей.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.